Polityka prywatności

Polityka prywatności
Mediatalk

Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się do Regulaminu Platformy MEDIATALK z dnia 01.04.2019 r. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowania Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które są zbierane w trakcie wizyty na jednej z naszych witryn internetowych lub rejestracji konta w serwisie internetowym www.mediatalk.pl

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez MEDIATALK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chyliczkach, ul. Moniuszki 5b, 05-500 Chyliczki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców: KRS 0000769067, NIP 1231423876 kapitał zakładowy: 10 000,00 zł (dalej zwaną "MEDIATALK"), która jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 rok 2016/679 ( dalej „RODO”)

 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika, a następnie przesłanych Administratorowi za pomocą formularza na stronie www.mediatalk.pl Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz innych informacji zawartych w formularzu. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres 5 lat i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) utworzenia Konta, (c) świadczenia usług drogą elektroniczną, (d) zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji, (e) rozpatrywania składanych reklamacji oraz (f) innych czynności wskazanych w Regulaminie serwisu, w tym działań promocyjnych i handlowych MEDIATALK.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez MEDIATALK.

 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania w celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez MEDIATALK innym podmiotom. Dane osobowe zgromadzone na Platformie mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa za uprzednią zgodą Użytkownika na rzecz podmiotów współpracujących z MEDIATALK w ramach Platformy.

 6. Każdy podmiot, któremu MEDIATALK powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych., w tym podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne.

 7. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniejszą zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

  1. a) Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: prawo dostępu do danych osobowych,
  2. b) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. e) prawo do przenoszenia danych osobowych,
  6. f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub Ustawy.

 8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 9. MEDIATALK stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL.

MediaTalk Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 11
02-673 Warszawa
woj. mazowieckie

Kontakt

email: kontakt@mediatalk.pl
tel: +48 664 950 409
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8:00-16:00