Regulamin

Regulamin
Platformy Mediatalk

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa ogólne warunki i zasady funkcjonowania Platformy MEDIATALK. Korzystanie z Platformy przez Użytkowników polega na możliwości założenia Konta Użytkownika Platformy, w celu zgłaszania udziału Użytkowników, będących Influencerami, w Kampaniach.

1.2. Administratorem oraz właścicielem Platformy jest MEDIATLAK Sp. z o.o., z siedzibą w Chyliczkach, 05-500, ul. Moniuszki 5b.

1.3. Regulamin dostępny jest w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie oraz wydrukowanie pod adresem mediatalk.pl

1.4. Korzystanie z Platformy możliwe jest po uprzedniej akceptacji postanowień́ Regulaminu. Akceptacja Regulaminu dokonywana jest w chwili zgłoszenia aplikacji o założenia Konta na Platformie, przez kliknięcie „Zarejestruj swoje konto”.

1.5. MEDIATALK posiada wszelkie prawa do Platformy, a korzystanie z Platformy przez Użytkowników może odbywać́ się̨ wyłącznie w sposób określony w Regulaminie.

2. DEFINICJE

„REGULAMIN” - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

„KONTO” – bezpłatna usługa świadczona przez MEDIATALK drogą elektroniczną Użytkownikowi Platformy.

“REKLAMODAWCA” - podmiot trzeci, współpracujący z MEDIATALK i zlecający MEDIATALK realizację Kampanii na warunkach (w tym na Warunkach Kampanii) zawartych w odrębnych ustaleniach łączących MEDIATALK i danego Reklamodawcę.

"PLATFORMA" - aplikacja dostępna pod adresem mediatalk.pl, dostarczona przez MEDIATALK.

"KAMPANIA" - działania promocyjne i marketingowe Reklamodawcy zlecone do realizacji przez MEDIATALK.

"WARUNKI KAMPANII" - ogólne warunki Kampanii, wskazane przez Reklamodawcę, opublikowane w ogłoszeniu o danej Kampanii za pośrednictwem Platformy, stanowiące integralną część umowy o dzieło zwartej z Influencerem, który zgłosił udział w Kampanii i został zakwalifikowany do udziału w Kampanii w trybie procedury kwalifikacyjnej opisanej w Regulaminie.

"MEDIATALK" oznacza firmę MEDIATALK Sp. z o.o., spółkę prawa polskiego, z siedzibą w Chyliczkach, ul. Moniuszki 5b, Polska, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem KRS 0000769067, NIP 1231423876

"INFLUENCER" albo „UŻYTKOWNIK” – osoba posiadająca aktywne Konto na Platformie.

"STRONA WWW" - strona internetowa dostępna pod następującym adresem: www.mediatalk.pl, zarządzaną przez MEDIATALK Sp. z o.o.

"MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE" - platformy społecznościowe, na których można uruchamiać Kampanie, w tym - na dzień sporządzania niniejszego Regulaminu – INSTAGRAM (www.instagram.com)

3. REJESTRACJA NA PLATFORMIE (ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA)

3.1. Warunkiem rejestracji na Platformie i założenia Konta Użytkownika jest:

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

b) posiadanie aktywnego konta w mediach społecznościowych (na dzień obowiązywania niniejszego Regulaminu jest to Instagram)

c) posiadanie minimalnej liczby obserwujących tj.: 500

d) pozytywna ocena indywidulanego profilu Instagram dokonana przez MEDIATALK pod kątem ogólnych warunków reklamodawców współpracujących z MEDIATALK oraz pod kątem treści prezentowanych na profilu Instagram osoby aplikującej. W celu uniknięcia wątpliwości treści obiektywnie uznawane za obraźliwe, nieetyczne, gorszące, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego zostaną poddane ocenie negatywnej.

3.2. Założenie Konta następuje poprzez:

a) podanie adresu e-mail oraz aktywowanie przez Użytkownika kliknięciem w link wysłany na podany adres e-mail bądź zalogowanie się do platformy za pomocą konta Facebooka;

b) podpięcie profilu Instagram Użytkownika,

c) wypełnienie ankiety danymi osobowymi wskazanymi w ankiecie,

d) akceptację profilu Instagram Użytkownika przez MEDIATALK na warunkach wskazanych w pkt. 3.1. lit d) powyżej.

3.3. Użytkownik zostanie powiadomiony o aktywacji jego Konta lub odrzuceniu jego aplikacji poprzez wiadomość email, wysłaną za pośrednictwem Platformy.

3.4. W trakcie korzystania z usługi prowadzenia Konta Użytkownik może dokonywać zmiany danych oraz hasła dostępowego.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA

4.1. Posiadanie Konta na Platformie umożliwia udział w Kampaniach zlecanych przez Reklamodawcę, za pośrednictwem Platformy MEDIATALK, polegający na publikacji materiałów wskazanych w Warunkach Kampanii na profilach społecznościowych Użytkownika we wskazanych w Warunkach Kampanii Mediach Społecznościowych, w zamian za wynagrodzenie, określone w Warunkach Kampanii

4.2. W celu korzystania z Platformy i założenia Konta, Użytkownik powinien posiadać podłączenie do sieci Internet oraz urządzenie z minimalną rozdzielczością ekranu 1280 x 1024 pikseli oraz wyposażone w przeglądarkę internetową: Chrome w wersji 50.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 50 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Safari w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies

4.3. W ramach korzystania z Platformy Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść́, strukturę̨, formę̨ i funkcjonalności Platformy lub w inny sposób, który mógłby uniemożliwić lub utrudnić dostęp do Platformy innym Użytkownikom. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści obiektywnie uznawanych za obraźliwe, nieetyczne, gorszące, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

4.4. Administrator dołoży wszelkich starań́ w celu zapewnienia, by korzystanie z Platformy było maksymalnie bezpieczne dla jej Użytkowników.

4.5. Dostęp i korzystanie z Platformy na warunkach określonych w Regulaminie jest bezpłatne.

5. USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

5.1. Usunięcie Konta następuje poprzez rezygnację Użytkownika z prowadzenia Konta na Platformie w dowolnym momencie, poprzez wysłanie maila z konta zgłoszonego na platformie z taką informacją na adres: kontakt@mediatalk.pl Wysłanie takiego maila skutkuje usunięciem Konta po upływie 7 dni roboczych.

5.2. Konto Użytkownika może zostać także usunięte przez administratora Platformy MEDIATALK jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu w szczególności publikuje za pośrednictwem profilu Instagram treści obiektywnie uznane za obraźliwe, nieetyczne, gorszące, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

6. KAMPANIE

6.1. Kampanie są ogłaszane za pośrednictwem Platformy, poprzez publikację Warunków Kampanii widocznych dla Użytkownika posiadającego Konto na Platformie.

6.2. Użytkownik chcący wziąć udział w Kampanii musi kliknąć w przycisk „ZGŁASZAM SIĘ” widoczną pod ogłoszeniem Warunków Kampanii.

6.3. Zgłoszenie do Kampanii oznacza akceptację Warunków Kampanii podanych w ogłoszeniu, ale nie gwarantuje wzięcia udziału w Kampanii.

6.4. Zgłoszenie do Kampanii podlega kwalifikacji profilu aplikującego Influencera przez MEDIATALK na podstawie Warunków Kampanii. W procedurze kwalifikacyjnej bierze udział Reklamodawca zlecający Kampanię z głosem decydującym.

7. UMOWA O DZIEŁO / UMOWA O WSPÓŁPRACY

7.1. W razie zakwalifikowania profilu Influencera do danej Kampanii, Influencer zawiera z MEDIATALK umowę o dzieło lub umowę o współpracy jeżeli, na warunkach wskazanych w Warunkach Kampanii, szczegółowo regulującą warunki współpracy Influencera na rzecz Kampanii realizowanej przez MEDIATALK na zlecenie danego Reklamodawcy, w szczególności:

a) obowiązki Influencera („Zadanie”) w zakresie publikacji postów/zdjęć/video/innych materiałów na swoich profilach społecznościowych – zgodnie z Warunkami Kampanii,

b) należne Influencerowi wynagrodzenie za realizację Zadania – w formie pieniężnej albo rzeczowej albo mieszanej – zgodnie z Warunkami Kampanii – z tym zastrzeżeniem, że jeśli wynagrodzenie ma postać pieniężną lub mieszaną, wówczas obowiązywać będą stawki obliczone dla danej Kampanii i danego Influencera, w oparciu o przeprowadzone negocjacje

c) warunki odbioru Zadania - od których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia,

d) przeniesienie praw autorskich i praw zależnych do materiałów stanowiących utwory w rozumieniu ustawy prawo autorskie, a stanowiących realizację Zadania zgodnie z Warunkami Kampanii,

e) postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Influencera przetwarzanych przez MEDIATALK w związku z zawarciem umowy o realizację Zadania w ramach danej Kampanii.

8. REKLAMACJE

8.1. MEDIATALK podejmuje wszelkie działania w celu niezakłóconego korzystania z Platformy oraz zobowiązuje się̨ usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

8.2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie oraz funkcjonowania Platformy, z tym zastrzeżeniem, że nie podlega procedurze odwoławczej wynik postępowania kwalifikacyjnego Influencera do danej Kampanii, z uwagi na udział w postępowaniu kwalifikacyjnym Reklamodawcy zlecającego daną Kampanię z głosem decydującym.

8.3. MEDIATALK może zwrócić się̨ do Użytkownika o uzupełnienie niezbędnych i dodatkowych informacji, jeżeli ich uzupełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

8.4. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@mediatalk.pl

8.5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni roboczych. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną na podany adres mailowy, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy MEDIATALK jest MEDIATALK Sp. z o.o., z siedzibą w Chyliczkach, ul. Moniuszki 5b (dalej: „Administrator”) tel. +48 664 950 409 e-mail kontakt@mediatalk.pl

9.2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi prowadzenia Konta Użytkownika w celu umożliwienia udziału w Kampaniach oraz w celu realizacji pozostałych obowiązków wskazanych w Regulaminie.

9.3. Na cele wskazane powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, e-mail, telefon, płeć, rok urodzenia, adres, dane do faktury, oraz dane podane przez Użytkownika w podpiętym profilu Instagram („Dane”).

9.4. Dane osób, których aplikacja o założenie Konta na Platformie została odrzucona zostaną usunięte wraz z upływem terminu reklamacyjnego.

9.5. Dane Użytkownika Konta będą przetwarzane przez okres prowadzenia Konta Użytkownika i zostaną usunięte w terminie do 7 dni po usunięciu Konta Użytkownika w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia. Ponadto usunięcie Danych niezbędnych do prowadzenia Konta nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy o dzieło, których zasady przetwarzania są regulowane w tych umowach.

9.6. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.7. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika, w tym Dane z profilu Instagram podpiętego przez Użytkownika.

9.8. Na potrzeby realizacji celów wskazanych w pkt. 9.2 powyżej, Dane będą udostępniane współpracującymi z Administratorem Reklamodawcom, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do danej Kampanii.

9.9. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w odniesieniu do świadczenia usługi prowadzenia Konta, oraz art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zakresie postępowania reklamacyjnego.

9.10. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

- uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.

- żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,

- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

- przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

9.11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: kontakt@mediatalk.pl

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają̨ Użytkownikowi powoływania się̨ na obowiązujące przepisy prawa.

10.2. MEDIATALK może dokonać́ odpowiednich zmian Regulaminie o czym Użytkownicy będą̨ informowani przez MEDIATALK poprzez publikację na Platformie.

10.3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkownika z chwilą ich publikacji.

10.4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy MEDIATALK.

10.5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z Regulaminem i jego stosowaniem rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku ugody właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby MEDIATALK.

10.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Platformie MEDIATALK

MediaTalk Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 11
02-673 Warszawa
woj. mazowieckie

Kontakt

email: kontakt@mediatalk.pl
tel: +48 664 950 409
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8:00-16:00